Mini logo

Utdatert nettleser.

Opplev internett sikrere og raskere med en oppdatert nettleser. Vi har optimalisert MINI for morgendagens krav til tilgjengelighet. Les mer her.
Tips: Du surfer alltid oppdatert med din smarttelefon.

Oppdater din nettleser
Bestill prøvekjøring

MER RELEVANT. MINDRE UKLART.

Endring i de lovpålagte testmetodene for forbruk, utslipp og skadelige stoffer.

I 1992 ble NEDC (New European Driving Cycle) innført. Siden har denne metoden blitt brukt til å måle drivstofforbruk og utslipp hos biler.

Fra 1. januar 2020 ble NEDC kjøresyklusen erstattet med WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Denne nye laboratorietesten vil også bli supplert med en utslippstest som måler faktiske utslipp av skadelige stoffer under kjøring på vei: RDE (Real Driving Emissions).

FRA NEDC TIL WLTP.

Realistiske forbruks- og utslippsverdier med nye testbetingelser.
WLTP er en ny og lovpålagt testprosedyre som alle bilprodusenter må følge for å tallfeste avgassutslipp og drivstofforbruk. Takket være testbetingelser som minner mer om vanlig bruk, vil WLTP gi mer relevante verdier. Blant annet varer testen betydelig lenger (30 i stedet for 20 minutter), og det er definert nye, betydelig høyere testhastigheter.

For å muliggjøre mer nøyaktig måling av CO2-utslipp omfatter den nye testprosedyren ikke bare standardutstyr – slik det har vært tilfellet hittil – men også bilens ekstrautstyr. Dermed vil hver bil ha to verdier: laveste og høyeste mulige standardverdi for forbruk basert på valgt ekstrautstyr.

For en bestemt bilkonfigurasjon er det imidlertid mulig å angi en individuell standardverdi.

Takket være WLTP vil det i fremtiden bli enklere å vurdere bilens forbruk og CO2-utslipp. Siden disse verdiene vil bli målt på en mer realistisk måte enn før, kan vi forvente høyere forbruks- og CO2-tall for biler med forbrenningsmotor. For elbiler vil rekkevidden bli lavere.

BMW jobber allerede med overgangen til den nye testprosedyren og utvikler produktporteføljen gradvis med nye biler, nye motorversjoner og tekniske endringer. På den måten kan BMW Group sikre samsvar med WLTP for hele bilflåten.

Fra september 2018 vil alle bilprodusenter i hele EU samt Sveits og Tyrkia være lovpålagt å bare produsere biler som er testet i henhold til WLTP-prosedyren. Overgangen på hvert enkelt marked vil avhenge av lovgivningen i de ulike landene. Men innen desember 2020 må alle land som innfører EU-lovgivningen for godkjenning av biler, oppgi WLTP-verdier for alle biler.

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Faktiske forskjeller mellom den gamle og den nye testprosedyren:

Testbetingelser NEDC WLTP
Testvarighet 20 minutter 30 minutter
Testdistanse 10,9 km 23,5 km
Tid stillestående 25 % 13 %
Testfaser Bykjøring, landeveiskjøring, (blandet kjøring) Lav, middels, høy, svært høy, (blandet kjøring); (pluss "bykjøring" for elbiler og biler med plug-in hybrid drivlinje)
Hastighet Gjennomsnitt: 34 km/h
Maksimalt: 120 km/h
Gjennomsnitt: 46,5 km/h
Maksimalt: 131 km/h
Starttemperatur 20-30 °C
kaldstart
14 °C (testat vid 23°C, korrigerat för 14 °C)
kaldstart
Ekstrautstyr Ikke inkludert i beregningen Alt ekstrautstyr som påvirker aerodynamikk, vekt og rullemotstand, er inkludert i beregningen

REELLE KJØREUTSLIPP.

I tillegg til WLTP vil RDE (Real Driving Emissions) bli obligatorisk for alle bilprodusenter fra september 2018. Disse RDE-testene måler utslipp av skadelige stoffer, for eksempel svevestøv og nitrogenoksider (NOx), under kjøring på vei. Ved hjelp av denne metoden fastsetter man gjennomsnittlige utslippsverdier som kan forventes ved vanlig bruk.

For å redusere disse verdiene ytterligere bruker BMW Group ulike teknologiske løsninger for å redusere avgassutslipp i modellene sine. Disse løsningene omfatter BluePerformance med SCR (selektiv katalytisk reduksjon) og partikkelfiltre i diesel- og bensinbiler. På denne måten klarer BMW å overholde de lave grenseverdiene i utslippsstandarden EU6c, som er obligatorisk for alle nye biler fra høsten 2018. EU6c-standarden fastsetter lavere grenser for bensinbiler sammenlignet med EU6b. For dieselbiler gjelder samme grenseverdier i syklusen for både EU6b og EU6c.

EU-standarden for avgassutslipp: Mindre verdier. Større utfordringer.

EU-standarden for avgassutslipp definerer gyldige grenser for f.eks. nitrogenoksider og svevestøv (partikler) innen EU. Grensene er ulike avhengig av motor- og biltype. Av hensyn til klimaet og luftkvaliteten blir kravene stadig strengere. Det stiller bilprodusentene overfor nye utfordringer.

MILEPÆLER.

September 2017 Fra og med september 2017 vil det skje en gradvis overgang til WLTP og RDE.
September 2018 Alle nye biler vil måtte godkjennes i henhold til WLTP og overholde RDE-testprosedyrens grenser for svevestøv. Dette vil gjøre det mulig å sammenligne CO2-utslipp og forbruk på tvers av biler.
September 2019 Alle nyproduserte og -registrerte filer vil også måtte være innenfor RDE-grensene for NOx i henhold til RDE-betingelsene.
September 2020 Land som innfører EU-lovgivningen for godkjenning av biler, må oppgi WLTP-verdier for alle biler.

FORBRUK OG UTSLIPP.

BMW Group stiller krav om de nye testprosedyrene WLTP og RDE. Hvis du vil vite mer om bakgrunnen og fremtiden for disse prosedyrene, kan du laste ned brosjyren nedenfor (PDF – 2,3 MB).

Les mer

? GENERELLE SPØRSMÅL.

HVA ER WLTP? 

Forkortelsen WLTP står for "Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure". Dette er en ny testprosedyre som skal gi en mer realistisk beregning av drivstofforbruket og CO2-utslippet til biler, og den er lovpålagt for alle biler fra og med september 2018. WLTP vil gradvis erstatte NEDC-prosedyren, som har vært brukt hittil. Du finner mer informasjon under http://wltpfacts.eu/

HVA ER WLTP-KJØRESYKLUSEN?

Forbruket og utslippet til en bil avhenger av kjørestilen. Derfor er det samlet inn kjøredata fra hele verden til WLTP. Basert på disse dataene er det definert 4 representative faser med ulike gjennomsnittshastigheter: lav, middels, høy og svært høy. Innenfor disse fasene blir bilen akselerert, bremset og stoppet med ulik intensitet. Hensikten er at fasene skal minne om en vanlig kjørestil. Kombinasjonen av disse fasene gir en kjøresyklus.

HVORDAN FORHOLDER BMW GROUP SEG TIL DE NYE WLTP-METODENE?

BMW Group jobber allerede med overgangen til den nye testprosedyren og utvikler produktporteføljen gradvis med nye biler, nye motorversjoner og tekniske endringer. Dette vil sikre at hele BMW Groups bilflåte til enhver tid overholder kravene i gjeldende lovgivning. Alle biler fra BMW Group tilfredsstiller de lovpålagte kravene. Dette bekrefter resultatene av offisielle nasjonale og internasjonale undersøkelser.

HVA INNEBÆRER WLTP FOR MEG?

Innføringen av WLTP betyr at de angitte verdiene for drivstofforbruk og CO2-utslipp vil være nærmere verdiene ved faktisk bruk. Uavhengig av dette tar WLTP hensyn til ekstrautstyr, noe som også bidrar til mer realistiske verdier. De er nemlig basert på konfigurasjonen til hver enkelt bil. Samtidig betyr mer realistiske verdier høyere forbruks- og CO2-verdier for biler med forbrenningsmotor og lavere rekkevidde for elbiler (inkludert plug-in-hybrider). Avhengig av nasjonal lovgivning kan CO2-avgiftene øke. Du finner mer informasjon under http://www.caremissionstestingfacts.eu/

HVA ER RDE?

Forkortelsen RDE står for "Real Driving Emissions" (reelle kjøreutslipp). Dette er en ny prosedyre for å beregne skadelige stoffer, f.eks. nitrogenoksider (NOx) og svevestøv (partikler). Det er avgjørende at målingene skjer ved kjøring på vei under realistiske kjøreforhold, og ikke på et laboratorium. Et apparat ved navn Portable Emissions Measurement System (PEMS) festes til avgassanlegget på testbilen for å foreta målingen. Du finner mer informasjon under http://www.caremissionstestingfacts.eu/rde-real-driving-emissions- test/#

HVA ER EU6?

Euro 6 er betegnelsen på den gjeldende standarden for avgassutslipp av skadelige stoffer. Den har lavere maksverdier for utslipp av svevestøv og nitrogenoksid enn EU5. Fra september 2018* trer EU6c-standarden for avgassutslipp i kraft. Sammenlignet med EU6b har den enda lavere grenseverdier for svevestøv fra bensinbiler. For dieselbiler gjelder samme grenseverdier i syklusen for både EU6b og EU6c. EU6d-TEMP fra september 2019* og EU6d fra januar 2021* vil redusere grenseverdiene for partikkelantall og nitrogenoksider ytterligere, i tråd med RDE. *Gjelder for nye biler. Den nye standarden for avgassutslipp trer i kraft ett år tidligere for nye biltyper.

HVA BETYR SCR (SELEKTIV KATALYTISK REDUKSJON)?

For ytterligere å redusere utslippsverdiene for en bil tilføres avgassanlegget på dieselmotorer flytende ammoniakk, såkalt AdBlue®. SCR (selektiv katalytisk reduksjon) med AdBlue® reduserer andelen nitrogenoksider med opptil 90 %. Det som blir igjen, er vanndamp, nitrogen og CO2.

HVA ER BLUEPERFORMANCE?

BMW bruker BluePerformance-teknologi for å redusere utslippet av nitrogenoksider fra bilene enda mer. Denne teknologien muliggjør ytterligere optimalisering av utslippsverdiene for dieselmotorer. I tillegg til dieselpartikkelfilter og NOx-lagringskatalysator har noen modeller en SCR-katalysator (SCR = selektiv katalytisk reduksjon) med AdBlue®-innsprøyting som garanterer en betydelig reduksjon i nitrogenoksidandelen i avgassen.

HVA INNEBÆRER WLTP FOR ELBILER OG HYBRIDBILER?

Siden elbiler og hybridbiler i hovedsak brukes til bykjøring, har WLTP – i tillegg til de fire fasene lav, middels, høy og svært høy – en ekstra femte fase for disse bilene: bykjøringsfasen. Denne fasen kombinerer hastighetene i fasene lav og middels, som dekker bykjøring best. På den måten er det mulig å oppgi mer realistiske rekkeviddeverdier.