dam Image
Endring i obligatoriske testmetoder for forbruk, utslipp og forurensende stoffer.

MER VIRKELIGHETSNÆR. MINDRE USIKKERHET.

EU-kjøresyklusen NEDC (New European Driving Cycle) ble innført i 1992. Siden den gang har alle verdier for drivstofforbruk og utslipp fra kjøretøy blitt beregnet ved hjelp av denne metoden.

Fra og med 1. januar 2020 har WLTP (Worldwide Light Vehicles Test Procedure) fullstendig erstattet den tidligere NEDC-kjøresyklusen. Den nye testmetoden suppleres også med en utslippstest der målingene utføres direkte under kjøring på vei: RDE (Real Driving Emissions).

Fra NEDC til WLTP.

MER REALISTISKE FORBRUKS- OG UTSLIPPSVERDIER TAKKET VÆRE MER REALISTISKE TESTFORHOLD.

Den nye WLTP-prosedyren er basert på beregninger av testforholdene i forhold til reelle omstendigheter. Det innebærer at de fastsatte verdiene også vil være mer relevante i forhold til virkeligheten. Blant endringene dette medfører finner vi omdefinerte og betydelig strengere testforhold og høyere hastigheter i tillegg til betydelig lenger testvarighet (30 minutter i stedet for 20).

For å få en mer presis fastsettelse av CO2-utslipp, har den nye testprosedyren ikke bare alternativer med standardutstyr – slik det var tidligere – men også alt spesialutstyret et kjøretøy kan ha. Dette gir to verdier for hvert kjøretøy: den laveste og høyeste mulige standard forbruksverdien i henhold til aerodynamikk, vekt og rullemotstand.

Med WLTP blir det lettere å vurdere et kjøretøys forbruk og CO2-utslipp i fremtiden. For spesifikke kjøretøykonfigurasjoner, blir den individuelle standardverdien angitt direkte. Selv om den er svært nøyaktig, kan det selvfølgelig være avvik med denne testprosedyren. Hverdagsforbruk og CO2-utslipp påvirkes fremdeles av ulike topografiske forhold , klimaforhold og kjøreteknikk. Trafikksituasjonen, aktuell last og bruk av enheter som klimaanlegg, påvirker også forbruket til et kjøretøy. En ting er sikkert: Testforholdene er mer realistiske enn før. Det betyr at vi på papiret kan forvente høyere drivstofforbruk og CO2-verdier og lavere rekkevidde for elektriske kjøretøy. Dette kommer imidlertid ikke til å ha noen uønskede effekter på det reelle drivstofforbruket eller rekkevidden. I tillegg jobber BMW Group alltid med ny teknologi for å forbedre forbruket og rekkevidden. 

MINI jobber allerede med overgangen til den nye testprosedyren og forbereder produktporteføljen trinn for trinn med nye kjøretøy, nye motorversjoner eller tekniske revisjoner. Dette sikrer at alle kjøretøy i hele flåten til BMW Group samsvarer med gjeldende juridiske rammeverk til enhver tid.

Fra september 2017 ble WLTP obligatorisk for nye typer godkjenninger. Lovgiver spesifiserer imidlertid at i starten vil målte verdier med WLTP kommuniseres med en beregning som regner den om til NEDC-verdier. EU-kommisjonen har utviklet en korrelasjonsteknikk for dette formålet, som kommer til å være bindende i like stor utstrekning for alle kjøretøyprodusenter. Denne fasen er ment å forenkle overgangen. Varigheten avhenger av de ulike nasjonale lovgivningene, og vil derfor variere fra marked til marked.

Fra september 2018 ble det innført krav til alle produsenter om samsvar med WLTP for kjøretøy solgt i EU og Sveits, Tyrkia, Norge, Liechtenstein, Israel og Irland.

Og fra desember 2020 skal alle land som anvender EU-lovgivningen for kjøretøy angi og kommunisere WLTP-verdier for alle kjøretøy.

«DEN NYE TESTEN SØRGER FOR AT LABMÅLINGER REFLEKTERER BILENS YTELSE PÅ VEI PÅ EN BEDRE MÅTE.»*
     

– European Automobile Manufacturers Association

 

WLTP SAMMENLIGNET MED NEDC.

Det er spesifikke forskjeller mellom den gamle og den nye testprosedyren.

Testprosedyre
NEDC
WLTP
Testvarighet
20 min
30 min
Testlengde i km
11 km
23,5 km
Tid bilen har stått på tomgang
25 %
13 %
Testfaser
Bykjøring/landeveiskjøring, (blandet kjøring)
Lav, Medium, Høy, Ekstra høy (blandet kjøring), samt «By» for elbiler og ladbare hybrider.
Hastighet
Gjennomsnittlig: 34 km/t Maksimal: 120 km/t Gjennomsnittlig: 46,6 km/t Maksimal: 131 km/t
Starttemperatur
20–30 °C Start med kald motor 14 °C (testet ved 23 °C korrigert for 14 °C) Start med kald motor
Alternativer med spesialutstyr
Ikke tatt med i beregningen
Alle utstyrsalternativer er vurdert når det gjelder innvirkning på aerodynamikk, vekt og rulledistanse.

REAL DRIVING EMISSIONS.

BEGRENSNING AV FORURENSNINGSVERDIER PÅ VEIEN.

I tillegg til WLTP-data er alle bilprodusenter også pålagt å oppgi RDE-verdier (Real Driving Emissions) fra og med september 2018. Ved RDE-tester måles utslipp av skadelige stoffer, som for eksempel partikler og nitrogenoksid (NOx), direkte under kjøring på vei. På denne måten fastsettes gjennomsnittlige utslippsverdier som kan forventes under faktisk daglig kjøring.

For å ytterligere redusere utslippene av skadelige stoffer, bruker BMW ulike metoder for avgassrensing i sine biler, inkludert BluePerformance med SCR-katalysator og partikkelfilter i både diesel- og bensinmodeller. Dermed oppfyller BMW de lavere grenseverdiene i utslippsstandarden EU6c, som alle nye biler må oppfylle fra høsten 2018. Den nye EU6c-standarden angir en lavere grenseverdi for bensindrevne biler enn EU6b. For dieseldrevne biler gjelder samme grenseverdi som tidligere.

EU-STANDARDER FOR EKSOSUTSLIPP.

dam Image

FALLENDE VERDIER. ØKENDE UTFODRINGER.

EU-standarder for eksosutslipp definerer de gyldige grensene for eksosutslipp som nitrogenoksider og partikkelstøv i EU. Grensene varierer i forhold til motor og type kjøretøy. For å beskytte klimaet og luftkvaliteten, skjerpes grensene stadig. Dette gir bilprodusentene nye utfordringer.

Dine spørsmål. Våre svar.

Hva er WLTP?

Forkortelsen WLTP står for «Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure». 

Dette innebærer en ny testprosedyre for en mer realistisk fastsettelse av drivstofforbruk og CO2-utslippsverdier som er juridisk bindende for alle kjøretøy fra september 2018. Den erstatter den tidligere brukte NEDC-metoden.

> Du finner mer informasjon her

 

Hva er WLTP-kjøresyklus?

Forbruket og utslippet til et kjøretøy avhenger blant annet av kjørestil. Derfor samles det inn kjøretøydata fra hele verden til WLTP. Disse dataene brukes til å definere fire representative faser med ulik gjennomsnittshastighet: lav, medium, høy og ekstra høy. I hver av disse fasene, er det ulik akselerasjons-, bremse- og stoppeintensitet for å beskrive situasjoner som er relevante for en hverdagslig kjørestil. Kombinasjonen av disse fasene resulterer i kjøresyklusen som kommuniseres som en kombinert verdi i produsentens informasjon. Fordi elektriske kjøretøy og hybridkjøretøy brukes spesielt i urbane områder, har deres kjøresyklus en 5. fase: byfasen. Resultatene her kommer fra gjennomsnittlige hastigheter på lav og medium.

HVA GJØR MINI FOR Å MØTE KRAVENE I DEN NYE WLTP-METODEN?

MINI jobber allerede med å tilpasse seg den nye testmetoden og forbereder gradvis sitt fremtidige utvalg med nye biler, nye motorvarianter og tekniske endringer. Dette sikrer at alle bilene i vårt modellutvalg alltid oppfyller kravene og forskriftene i gjeldende lover og regler.

Du kan alltid stole på at biler fra BMW Group oppfyller kravene i lover og regler. Dette bekreftes av resultatene i offisielle undersøkelser på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Hva betyr WLTP for meg?

Når WLTP blir innført, vil verdiene som oppgis for forbruk og CO2-utslipp være nærmere verdiene under faktisk kjøring. WLTP-testmetoden tar også med eventuelt ekstrautstyr i beregningen, noe som gjør verdiene mer realistiske siden de tar hensyn til hvordan akkurat din bil er konfigurert. Samtidig betyr tall som ligger nærmere virkeligheten at biler med forbrenningsmotor får høyere forbruks- og CO2-verdier, og at den oppgitte rekkevidden for elbiler og ladbar hybrid reduseres. Avhengig av hvilke lover og regler som gjelder i forskjellige land, kan også skatter som baseres på CO2-verdien påvirkes.

> Du finner mer informasjon her 

Hva er RDE?

Forkortelsen RDE står for «Real Driving Emissions». Dette er en ny prosedyre for fastsettelse av forurensende stoffer som nitrogenoksider (NOx)
og partikkelantall. Det avgjørende er at målingen gjøres på veien under realistiske kjøreforhold og ikke i et laboratorium. En enhet som kalles Portable Emissions Measurement System (forkortet til PEMS) festes på eksosanlegget til testkjøretøyet for dette formålet. 

> Du finner mer informasjon her

Hva er EU6?

Euro 6 er den nåværende utslippsstandarden for skadelige stoffer og utslipp. Den angir lavere grenseverdier for partikkel- og nitrogenoksidutslipp fra biler enn den tidligere standarden EU5. Fra og med september 2018*, gjelder utslippsstandarden EU6c, og dermed senkes grenseverdiene for partikkelutslipp for bensindrevne biler ytterligere. For dieseldrevne biler gjelder imidlertid de samme partikkelgrenseverdiene som i både EU6b og EU6c. Med EU6d-TEMP fra og med september 2019* og EU6d fra og med januar 2021*, senkes grenseverdiene for partikler og nitrogenoksid ytterligere for å tilsvare RDE-testmetoden.

*Gjelder nye biler. For nye bilmodeller gjelder den nye utslippsstandarden ett år tidligere.

Hva betyr selective catalytic reduction (SCR)?

For at eksosutlippsverdiene til et kjøretøy skal reduseres ytterligere, mates flytende ammoniakk, kalt AdBlue®, inn i dieselmotorens eksossystem. Selective Catalytic Reduction (SCR) med AdBlue® reduserer opptil 90 % av nitrogenoksider. Det som blir igjen er vanndamp, nitrogen og CO2.

Hva er BluePerformance?

MINI bruker BluePerformance-teknologi til å redusere nitrogenoksidutslippene ytterligere fra kjøretøyene sine. Med denne teknologien kan utslippsytelsen til dieselmotorer optimeres ytterligere. I tillegg til dieselpartikkelfilter og katalysator for NOx-lagring, garanterer SCR-katalysatoren (SCR = Selective Catalytic Reduction) med AdBlue®-innsprøyting på noen modeller en betydelig reduksjon i nitrogenoksider i eksosgassene.

 

 

Hva er et partikkelfilter?

Partikkelfilteret er et tiltak for reduksjon av partikkelstøv i dieselmotorer og bensinmotorer.