Förordningen om digitale tjenester (Digital Services Act, "DSA")

I den grad BMW Norge AS ("BMW", "vi", "oss", "vår(e)") tilbyr formidlingstjenester på dette nettstedet i henhold til art. 3 lit. g) DSA, gjelder følgende informasjon for disse tjenestene:

1) Kontaktpunkt for kommunikasjon i forbindelse med DSA (art. 11 og 12 DSA)

Vårt sentrale kontaktpunkt for myndighetene i medlemslandene, kommisjonen og organet nevnt i art. 61 DSA (art. 11 avsn. 1 DSA) og for brukere av våre tjenester (art. 12 avsn. 1 DSA) er 

E-post: dsa.no@bmwgroup.com

Du kan også nå oss via telefon på følgende telefon: +47 67 81 85 00.

Du kan kommunisere med oss på norsk, i tillegg til engelsk.

2) Åpenhetsrapporter (art. 15 DSA)

I henhold til art. 15 avsn. 1 DSA, er vi en gang i året forpliktet til å publisere åpenhetsrapporter om gjennomførte moderasjoner vi har utført av innhold. En slik rapport vil bli publisert her etter hvert.

3) Rapporterings- og utbedringsprosedyrer (art. 16 DSA)

I henhold til art. 16 DSA har personer og organisasjoner mulighet til å rapportere informasjon om det de anser som ulovlig innhold på «MINI Online Store (lagerbiler hos forhandlerne)», «MINI Brukte biler». Du kan gjøre dette ved å sende en e-post til dsa.no@bmwgroup.com. Hvis du ønsker å sende inn en slik rapport, ber vi deg ta med følgende punkter i rapporten:

a) en tilstrekkelig begrunnet forklaring på hvorfor du anser den aktuelle informasjonen som ulovlig innhold;

b) en entydig angivelse av den nøyaktige elektroniske plasseringen av denne informasjonen, for eksempel den eller de nøyaktige URL-adressene, eller, om nødvendig, annen informasjon som er relevant for innholdets art og den spesifikke typen tjeneste for å identifisere det ulovlige innholdet;

c) ditt navn og e-postadresse (med mindre det dreier seg om informasjon som du mener er knyttet til en straffbar handling som involverer seksuelt misbruk, seksuell utnyttelse, barnepornografi, kontakt med barn for seksuelle formål eller oppfordring, medvirkning eller forsøk på å begå slike handlinger). I disse eller andre tilfeller der du ønsker å sende inn en rapport uten mulighet for identifikasjon, kan du kontakte oss på telefon: +47 67 81 85 00;

d) en erklæring om at du i god tro mener at opplysningene og uttalelsene i rapporten er korrekte og fullstendige.

Vi vil behandle alle rapporter raskt, nøye, uten vilkårlighet samt objektivt, og vi vil informere den rapporterende personen eller organisasjonen om vår avgjørelse uten forsinkelse og opplyse om mulige rettsmidler.

4) Informasjon om begrensninger angående brukerinnhold (art. 14 avsn. 1 setning 3 DSA), om vårt interne klagebehandlingssystem (art. 20 DSA) og om muligheter for utenrettslig tvisteløsning (art. 21 i DSA).

I den grad den følgende informasjonen gjelder vårt interne klagebehandlingssystem (art. 20 DSA) og muligheter for utenrettslig tvisteløsning (art. 21 DSA), gjelder den utelukkende brukere av BMW tjenester som er "online-plattformer" i henhold til DSA. Disse er «MINI Online Store (lagerbiler hos forhandlerne)», «MINI Brukte biler».

Vi kan ta visse restriktive avgjørelser med hensyn til innholdet eller kontoene til brukere av formidlingstjenestene våre (inkludert rapporterende personer og enheter) i henhold til DSA hvis vi mener at brukerne har brutt loven eller våre vilkår og betingelser for bruk av den aktuelle formidlingstjenesten (heretter: “Betingelser”). Vi kan for eksempel bestemme oss for å (i) begrense eller blokkere synligheten av brukerinnhold, (ii) suspendere eller avslutte leveringen av alle eller deler av våre tjenester til brukerne, (iii) suspendere eller stenge brukerkontoen, (iv) begrense inntektsmulighetene for brukerinnhold eller (v) nekte gründere bruken av deres online markedsplasser hvis vi ikke kan identifisere (spore) disse gründerne slik DSA krever. Vi kan også beslutte å ikke reagere på en rapport fra en bruker om potensielt ulovlig innhold eller innhold som bryter med våre vilkår.

  • Internt klagebehandlingssystem:
    Hvis brukerne ikke er enige i en slik avgjørelse, kan de kostnadsfritt klage på BMW sin avgjørelse via vårt interne klagehåndteringssystem. Klage kan sendes per e-post til  dsa.no@bmwgroup.com.innen 6 måneder etter at det påklagede vedtaket er mottatt. Hvis vi trenger ytterligere informasjon for å behandle klagen, kan klageren bli kontaktet av våre medarbeidere. Klager behandles raskt, uten diskriminering, nøye og uten vilkårlighet under tilsyn av kvalifisert personell. Når vi har fattet vedtak, vil dette umiddelbart bli meddelt klageren. 
  • Utenrettslig tvisteløsning for autoriserte utenrettslige tvisteløsningsorganer:
    For å løse tvister i forbindelse med avgjørelser som er tatt innenfor rammen av vårt interne klagebehandlingssystem, er det blant annet mulighet for utenrettslig tvisteløsning for et såkalt autorisert utenrettslig tvisteløsningsorgan i henhold til art. 21 DSA. Autoriserte utenrettslige tvisteløsningsorganer er upartiske og uavhengige organer som er uttrykkelig autorisert av EU-medlemsstatene, og som har kapasitet og ekspertise til å behandle tvister som forelegges dem. BMW vil samarbeide med det utenrettslige tvisteløsningsorganet innenfor rammen av de juridiske kravene. BMW er imidlertid ikke bundet av avgjørelsene til det utenrettslige tvisteløsningsorganet.

    Nærmere opplysninger om eventuell utenrettslig tvisteløsning vil bli gitt til brukerne sammen med eventuelle avgjørelser som kan påklages.

Informasjonen ovenfor begrenser ikke brukernes rett til å fremme krav mot BMW i retten.

5) Tiltak og beskyttelse mot misbruk (art. 23 DSA)

Vi suspenderer leveringen av våre tjenester til brukere som ofte leverer åpenbart ulovlig innhold i en rimelig tidsperiode etter forutgående varsel. I tillegg suspenderer vi behandlingen av rapporter og klager som vi mottar via rapporterings- og klageprosedyrene eller interne klagehåndteringssystemer fra personer eller organer eller fra klagere som ofte sender inn åpenbart grunnløse rapporter eller klager, i en rimelig periode etter forutgående varsel.  Når vi avgjør om vi skal suspendere, vil vi raskt, nøye og objektivt, fra sak til sak, vurdere om brukeren, personen, organisasjonen eller klageren er involvert i misbruk, og ta hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter som fremgår av informasjonen vi har tilgjengelig. Slike omstendigheter, som vi tar hensyn til når vi vurderer om det har forekommet misbruk og hvor lenge en eventuell suspensjon bør vare, omfatter minst følgende:

a) det absolutte antallet åpenbart ulovlige innhold som leveres i løpet av en viss tidsperiode;

b) deres relative andel av det totale antallet individuelle opplysninger som er gitt i en gitt periode eller rapportert i en gitt periode;

c) alvorlighetsgraden av tilfellene av misbruk, inkludert arten av det ulovlige innholdet, og deres konsekvenser;

d) intensjonene til brukeren, personen, organisasjonen eller klageren, hvis disse intensjonene kan fastslås.

6) Innhenting av egenerklæringer

Innen 16.2.2025 vil BMW gjøre sitt ytterste for å innhente egensertifisering i samsvar med art. 30 avsn. 1) lit. e) DSA fra alle selgere som tilbyr produkter og/eller tjenester på nettplattformene som er tilgjengelige på dette nettstedet, der de forplikter seg til å tilby kun produkter og tjenester som overholder gjeldende bestemmelser i unionsretten. Vi har denne egenerklæringen fra alle selgere som er godkjent på disse nettplattformene siden 17. februar 2024.